Prisen

Avtales konkret i hver enkelt sak


Prisen er avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Det ytes fri rettshjelp i svært mange av de saksområder firmaet håndterer. For de saker det ikke ytes fri rettshjelp i, gjelder følgende timepris:

Firmaets veiledende timepris ligger i området kr. 1 600 eks. mva (kr. 2 000 inkl. mva) til kr. 3 000 eks. mva (kr 3 750 inkl. mva) avhengig av sakens art og kompleksitet. I spesielle tilfelle kan det avtales en timepris både under ovennevnte minstepris og over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som avtales for det enkelte oppdrag er avhengig av arbeidets art og omfang, sakens vanskelighetsgrad, og de verdier og interesser som saken gjelder m.m.

Eksakt timepris i den enkelte sak, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minimumsbelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Det presiseres at ingen oppdrag anses akseptert fra firmaets side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker

I de fleste straffesaker dekker domstolen salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Domstolen dekker alltid forsvarerens salær i forbindelse med varetektsfengsling. Ved henlggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp

På særskilt angitte saksområder, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne innvilges fri rettshjelp. I disse tilfellene dekker det offentlige salæret og/eller tilknyttede utgifter.

Forsikring

I mange forsikringsavtaler ligger det innbakt en retthjelpsforsikring som på enkelte rettsområder kan gi rettigheter til dekning av deler av egne salærutgifter i forbindelse med en sak.
Advokaten vil i de saker det er grunnlag for det, tilskrive forsikringsselskapet med forespørsel om slik dekning.