Fagområdene

Advokatfirma Høyer bistår bl.a. med

Strafferett

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak?


Alle har rett til- og krav på et forsvar.

Vi tilbyr rådgivning og juridisk bistand gjennom hele prosessen - fra sakens start til sakens slutt. Dette kan blant annet innebære rådgivning i forbindelse med politiavhør, bistand under varetektsfengsling eller i en rettssak. 

Som tiltalt i en rettssak har man som utgangspunkt krav på at det offentlige betaler forsvarer. I mange saker har man også rett til å få dekket utgiftene til forsvarer under etterforskningen

Barnevern

Har du en sak med barneverntjenesten? kontakt advokat.


Vi bistår barn og foreldre i saker hvor det offentlige har åpnet en undersøkelsessak etter å ha mottatt bekymringsmelding, og hvor kommunen ønsker å sette inn hjelpetiltak i familien. Har barneverntjenesten besluttet å overta omsorgen for et barn, enten ved akuttplassering eller ved omsorgsovertakelse ytes bistand i sak for fylkesnemndene og domstolene.

Har du tidligere blitt fratatt et barn og ønsker tilbakeføring og/eller mer samvær med ditt barn bistår vi på veien

Bistandsadvokat

Har du vært offer for en straffbar handling?


Som fornærmet eller etterlatt har du ofte rett til å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.


Som bistandsadvokat ivaretar vi den fornærmedes eller de etterlattes interesse. Under sakens etterforskning holdes den fornærmede oppdatert på utviklingen og fremdriften i politiets etterforskning og vi begjærer besøksforbud, søker om voldsalarm eller hemmelig adresse for deg når det er behov for det.. Blir straffesaken ført for retten, vil vi sikre at dine rettigheter ivaretas under behandlingen. Dette kan inkluderer å fremme et erstatningskrav overfor gjerningspersonen og fremme krav om voldsoffererstatningskontoret 

Tvisteløsning og forhandlinger

Klare dere ikke å bli enige?


Noen få uenigheter klarer man ikke å oppnå enighet om og det oppstår en tvist som må løses med domstolenes hjelp.


Vi bistår deg gjerne i domstolsprosessen, men ta gjerne kontakt før dette så slipper du kanskje domstolsbehandlingen. Handlingsrommet er betydelig større utenfor domstolene og vi søker i det lengste å komme frem til gode løsninger for deg

Barnefordeling/foreldretvister

Er du og barnemoren eller barnefaren uenig om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller om samvær?


Alle slike saker skal avgjøres konkret i hver enkelt sak og for hvert enkelt barn ut i fra hva som er til barnets beste.


Vi besitter den nødvendig kompetanse og erfaring for å gi deg den nødvendig bistand. Vi bestreber oss på å oppnå utenrettslige løsninger, men bistår selvfølgelig også i domstolsprosessen i alle saker der det er nødvendig. 


Er dere enige om løsningen, men trenger bistand til å sette opp en avtale, bistår vi også gjerne med det

Arbeidsrett

Er du arbeidstaker eller arbeidsgiver og har en arbeidsrettslig problemstilling?


Ansettelse

Varsling

Endret stillingsinnhold

Nedbemanning

Permittering

Oppsigelse

Avskjed

Konflikthåndtering

Rådgivning


Ta kontakt for bistand 

Fast eiendom

Har du kjøpt eller solgt eiendom og kjøper har fremmet krav som følge av mangel ved eiendommen?


Holde tilbake kjøpesum

Retting

Prisavslag

Erstatning

Heve kjøpet


Er du uenig med naboen?

f.eks. om

Ulovlig felling av trær

Oppføring av bod/brygge/hekk/gjerde

Utsikt

Solforhold 

Støy

Innsyn

Psykisk helsevern

Er du underlagt tvungent psykisk helsevern?


Du kan klage og har rett til advokatbistand og det offentlige dekker normalt dine advokatkostnader


Vi har den nødvendig kompetanse. 

Ta kontakt for bistand

Avtaler/dokumenter

Har du behov for å få utarbeidet en avtale eller et dokument bistår jeg gjerne med det - 

f.eks.:


Testament

Gavebrev 

Ektepakt 

Samboerkontrakt

Fremtidsfullmakt

Samtykke til uskifte

Kjøp og salg

Leieforhold

Låneavtaler

Generelle avtaler

Andre saker

Jeg driver generell advokatvirksomhet og hjelper i de fleste typer saker. Ta derfor gjerne kontakt om du er i tvil.