Aktuelt

Advokatfirma Høyer

Viktig Kjennelse fra Høyesterett

Strengt krav til lagmannsrettenes begrunnelse for ankenektelser

Fra og med januar 2020 fjernet lovgiver den domfeltes ubetingede adgang til å få sin anke fremmet til lagmannsretten i saker med strafferamme på over 6 år.

Fra vårt ståsted anses endringen som en rettssikkerhetsrisiko vi skulle vært foruten.

Nå har Høyesterett avsagt en kjennelse hvor det klart uttales at det gjelder et strengt krav til lagmannsrettenes begrunnelse for å nekte å fremme en slik anke.

Les mer om saken her: https://rett24.no/articles/strengere-krav-til-ankenektelse-i-seksarssaker 

Les hele kjennelsen her: https://lovdata.no/pro/#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-1269-u 

Du skal ha ekstra strafferabatt ved fjernmøte i retten

Har du bidratt til at straffesaken avholdes som fjernmøte/videomøte - så skal du ha ekstra strafferabatt.

Dette poenget har vært prosedert mange ganger i flere straffesaker gjennom hele Koronatiden - nå har Borgarting lagmannsrett tydelig uttalt at slik rabatt skal gis. Les om dommen her: https://www.advokatbladet.no/korona/fikk-fjernmoterabatt-i-lagmannsretten/152014